Medlemsvillkor

Medlemskapet

Medlemskapet är personligt och kan icke överlåtas till annan person. Storvreta gym förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående säga upp medlemskapet. Vid sådant förhållande återbetalas outnyttjad månadsbetalning om sådan erlagts. Vid grovt fall av regelbrott t.ex vid utlånande av sitt medlemskort till obehörig sker uteslutning av medlem utan att någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller medlemsavgift blir aktuell. Storvreta Gym friskriver sig från allt ansvar för skada och/eller förlust, som åsamkats medlem eller någon medlem ansvarat för, även som egendom tillhörig eller upplåten till medlem eller någon medlem svarar för. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Minimiålder för medlemskap i Storvreta Gym är 14 år. Du får träna på gymmet från det du är 11 år men då i vuxen persons sällskap.
Vid beviljande av medlemskap skall medlemsavgift betalas i samband med köpet.

Tillgänglighet

Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar ej till förlängning av gällande avtal.
Öppettider framgår av anslag på anläggningen samt information på hemsidan.

Trivsel och Hygien: 

Det åligger medlemmar samt gäster att följa de regler avseende trivsel, hygien, träningsmetoder och ordning vilka meddelas skriftligen eller muntligen av Storvreta Gyms personal. Alla som vistas på gymmet antas visa hänsyn och respekt för varann.

Doping: 

Användning och/eller försäljning av på RF’s dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är förbjudet och leder till omedelbar uteslutning från Storvreta Gym och ingen återbetalning sker. Storvreta Gym förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll.

Medgivande 

Jag samtycker till att Storvreta Gym får kommunicera med mig via email, sms och telefon, så länge jag är medlem i Storvreta Gym och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan när som helst begära att Storvreta Gym upphör med dylik kommunikation.

Prisjusteringar: 

Löpande månadsavgifter är skyddade mot all slags prishöjning, utom de som kan bero på ökning av mervärdesskatten, under bindningstiden. Därefter kan prishöjning ske om detta meddelas minst 60 dagar i förväg.

Autogireringar: 

Autogireringar/månadsbetalningar från kontot sker den 26:e var månad varför jag förbinder mig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto jag uppgivit. Saknas likvider skickar Storvreta Gym en betalningspåminnelse  Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift om 50 kronor. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor.

Uppsägning av Löpande autogireringar/månadsbetalningar: 

Medlems uppsägning av autogirobetalningar/månadsbetalningar kan ske först efter bindningstiden. Uppsägning skall ske till receptionen antingen personligen eller via telefon/ mail. Uppsägningstiden är en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden, vilket innebär att sista betalningen omfattar en hel månad. Autogirobetalare/månadsbetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro men kommer då att belastas de resterande månaderna under den första ordinarie 12-månadersperioden via en inbetalningsavi.

Avstängning vid utebliven betalning: 

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att avstängas från träning till betalning sker.

Minimiålder vid månadsbetalning:

Minimiålder för tecknande av avtalet är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal samt betalningsansvar för dennes räkning.

 Medlemskort:

Medlemskort är en värdehandling varför förlust skall anmälas till Storvreta Gym. Nytt medlemskort utfärdas då mot en avgift om 100 kronor.

Frysning av medlemskap

Frysning vid skada, sjukdom och graviditet: Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges med minst 1 månad och längst 12 månader. Medlemmen måste kunna uppvisa intyg som styrker sin förfrågan. Frysning kan endast ske med hela månader samt endast framåt i tiden. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Storvreta Gyms utbud. Medlemsavtalet förlängs med den tid som Storvreta Gym godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under den frysta perioden.

Frysning vid arbete, studier eller militärtjänstgöring: Frysning av medlemskap vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort görs med minst 3 månader och längst 12 månader. Medlemmen måste kunna uppvisa intyg som styrker sin förfrågan.

Ansökan om frysning görs i receptionen på Storvreta Gym alternativt per mail. Frysning kan inte göras i efterhand.